222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Hits: 3107

 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลได้กำหนดนโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ประกาศ ณ.วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ดังนี้

จริยธรรม (Ethic) หมายถึง หลักควบคุมการประพฤติปฏิบัติเหมาะสมและถูกต้องของผู้ที่อยู่ร่วมกัน โดยมีพื้นฐานมาจากหลักการทางศีลธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณี เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขร่มเย็น

จรรยาบรรณวิชาชีพ (Code of nurses) หมายถึง หลักแห่งความประพฤติหรือมารยาทของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

หลักจริยธรรมวิชาชีพ มี 6 ด้าน ประกอบด้วย

1. การเคารพเอกสิทธิ์ / ความเป็นอิสระ (Respect For Autonomy)

2. การทำประโยชน์ (Beneficence)

3. การไม่ทำอันตราย (Non-malfeasance)

4. ความยุติธรรม / เสมอภาค (Justice)

5. การบอกความจริง (Veracity)

6. ความซื่อสัตย์ (Fidelity)

หลักจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล มี 9 ด้าน ประกอบด้วย
1. พยาบาลรับผิดชอบต่อประชาชนผู้ต้องการการพยาบาลและบริการสุขภาพ

2. พยาบาลประกอบวิชาชีพด้วยความเมตตา กรุณา เคารพในคุณค่าของชีวิต ความมีสุขภาพดีและความผาสุกของเพื่อนมนุษย์

3. พยาบาลมีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาชีพกับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานและประชาชนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนของบุคคล

4. พยาบาลยึดหลักความยุติธรรมและความเสมอภาคในสังคมมนุษย์

5. พยาบาลประกอบวิชาชีพโดยมุ่งความเป็นเลิศ

6. พยาบาลพึงป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ใช้บริการ

7. พยาบาลรับผิดชอบในการปฏิบัติให้สังคมเกิดความเชื่อถือไว้วางใจต่อพยาบาลและต่อวิชาชีพการพยาบาล

8. พยาบาลพึงร่วมในการทำความเจริญก้าวหน้าให้แก่วิชาชีพการพยาบาล

9. พยาบาลพึงรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับรับผิดชอบต่อผู้อื่น

2024 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.