222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2565)

Hits: 104

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2565)

yes ประเด็นความมั่นคง

yes ประเด็นต่างประเทศ

yes ประเด็นการเกษตร

yes ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

yes ประเด็นการท่องเที่ยว

yes ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

yes ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

yes ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

yes ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

yes ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

yes ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

yes ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้

yes ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

yes ประเด็นศักยภาพการกีฬา

yes ประเด็นพลังทางสังคม

yes ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก

yes ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

yes ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

yes ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

yes ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

yes ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

yes ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

yes ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

 

สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

yes สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.