-  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก" วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้นท์


 

 -  แนวทางการขอรับรางวัล  United Nations Public Service Awards
 --รายละเอียด---

 

 

-  รับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 --รายละเอียด---

-  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขที่สอบ กำหนัดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 --รายละเอียด---

  -  โรงพยาบาลชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง  
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา , ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา , ตำแหน่งพนักงานธุรการ , ตำแหน่งพนักงานการศึกษา
 --รายละเอียด---


 

 - สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูง (รถ Ambulance สำหรับ Refer)

จำนวน 1 คัน --รายละเอียด---

-  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเติมอากาศ ขนาด 5.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง --รายละเอียด---

 -  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกเกิด จำนวน 1 ตู้ --รายละเอียด---

 -  สอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมทาสีอาคาร   1.อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง   2. อาคารหมอพร  ขนาด 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง --รายละเอียด---

 -  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้น จำนวน 8 เครื่อง                         --รายละเอียด---