-  แจ้งแผนการให้บริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่สอบเทียบ
  --รายละเอียด--

 -  แนวทางการขอรับรางวัล  United Nations Public Service Awards
 --รายละเอียด---

 - กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ ห้องประชุมไพบูลย์ศิวรักษ์ คลิกรายละเอียด
 

 

 

-  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  และพนักงานทั่วไป
 --รายละเอียด---
-  โรงพยาบาลชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง  
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา , ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา , ตำแหน่งพนักงานธุรการ , ตำแหน่งพนักงานการศึกษา
 --รายละเอียด---

 -  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ข้างเตียงผู้ป่วยสแตนเลส ขนาด 38x46x75 มีล้อเลื่อน
จำนวน 25 ตู้  --รายละเอียด---

 -  ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 
แก๊ส  พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ
จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ --รายละเอียด---

 - สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้พยาบาลฉุกเฉินระดับสูง (รถ Ambulance สำหรับ Refer)

จำนวน 1 คัน --รายละเอียด---

-  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเติมอากาศ ขนาด 5.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง --รายละเอียด---