hearder

-  ขอเชิญผู้ป่วยและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ "รู้เท่าทันสะเก็ดเงิน" วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมไพบูลย์ศิวรักษ์ 1 ตึกอำนวยการชั้น 3 โรงพยาบาลชุมพร
 --รายละเอียด---

 -  นโยบายแนวทางการทำงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 2559
  --รายละเอียด--

 -  ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ "โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล
เขตบริการสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558
 --รายละเอียด---

  -  แจ้งแผนการให้บริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่สอบเทียบ
  --รายละเอียด--

 -  แนวทางการขอรับรางวัล  United Nations Public Service Awards
 --รายละเอียด---

 

 

 - กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2559  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ ห้องประชุมไพบูลย์ศิวรักษ์ คลิกรายละเอียด
 
 -รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 129371 ฝ่ายการเงินและพัสดุ
กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
--รายละเอียด--
 -ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ
--รายละเอียด--
 - รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
--รายละเอียด--
 - รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
--รายละเอียด--
  - แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
--รายละเอียด--
  - รับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวนหลายอัตรา
--รายละเอียด--
 - รับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวนหลายอัตรา
--รายละเอียด--

 

- ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
--- รายละเอียด ---
- ประกวดราคา ประกาศจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมเอนกประสงค์
--- รายละเอียด ---
- ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานกิจกรรมเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
--- รายละเอียด ---
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง
--- รายละเอียด ---

 

 - งานประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการ "เธอจะอยู่ในใจฉัน...ตลอดไป" 25 กันยายน 2558
end

--ดูรูปภาพทั้งหมด---

 -  ตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ปี 2558  วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีนโปรดักซ์
โดย พญ.ศศิธร ศรีสุวรรณ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

    sd 

 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

-  โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม วันที่ 6-10 กรกฏาคม 2558

 

    phar
 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

 -  โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล เขตบริการสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558

    11
 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

-  วันตระหนักรู้ ออทิสติกโลก

   
 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

 -  ชมรมศิษย์เก่ามหาลัยสงขลานครินทร์ จ.ชุมพร ร่วมกับ หอการค้า จ.ชุมพร บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา


 --ดูรูปทั้งหมด---