unnamed

 -  นโยบายแนวทางการทำงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 2559
  --รายละเอียด--

 -  ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ "โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล
เขตบริการสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558
 --รายละเอียด---

  -  แจ้งแผนการให้บริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่สอบเทียบ
  --รายละเอียด--

 -  แนวทางการขอรับรางวัล  United Nations Public Service Awards
 --รายละเอียด---

 

 

 - กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ ห้องประชุมไพบูลย์ศิวรักษ์ คลิกรายละเอียด
 
 - แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
--รายละเอียด--
  - แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
--รายละเอียด--
  - รับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวนหลายอัตรา
--รายละเอียด--
 - รับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวนหลายอัตรา
--รายละเอียด--
 - รับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง
--รายละเอียด--

 

- สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  NST จำนวน 1 ชุด
---รายละเอียด---
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ระบบอัดอากาศทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง
--- รายละเอียด ---
 - สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เครื่องปั่นตกตะกอน 24 หัว
ไม่มีแปลงถ่าย (Fix angle) จำนวน 1 เครื่อง
---รายละเอียด---
- สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   
--- รายละเอียด ---
 - สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม
ด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
---รายละเอียด---

 

 - งานประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการ "เธอจะอยู่ในใจฉัน...ตลอดไป" 25 กันยายน 2558
end

--ดูรูปภาพทั้งหมด---

 -  ตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ปี 2558  วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีนโปรดักซ์
โดย พญ.ศศิธร ศรีสุวรรณ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

    sd 

 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

-  โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม วันที่ 6-10 กรกฏาคม 2558

 

    phar
 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

 -  โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล เขตบริการสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558

    11
 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

-  วันตระหนักรู้ ออทิสติกโลก

   
 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

 -  ชมรมศิษย์เก่ามหาลัยสงขลานครินทร์ จ.ชุมพร ร่วมกับ หอการค้า จ.ชุมพร บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา


 --ดูรูปทั้งหมด---