-  ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ "โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล
เขตบริการสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558
 --รายละเอียด---

  -  แจ้งแผนการให้บริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่สอบเทียบ
  --รายละเอียด--

 -  แนวทางการขอรับรางวัล  United Nations Public Service Awards
 --รายละเอียด--- - กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ ห้องประชุมไพบูลย์ศิวรักษ์ คลิกรายละเอียด
 

 

- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 --รายละเอียด---
- รับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี , เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,
ผู้ช่วยพยาบาล , พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 --รายละเอียด---

- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนัดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานรายวัน
 --รายละเอียด---

- บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
 --รายละเอียด---

- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้
ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
 --รายละเอียด---
- ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ
 --รายละเอียด---
 -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
 --รายละเอียด---
 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 27 อัตรา
 --รายละเอียด---
-  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
 --รายละเอียด---
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินพนักงานราชการ
ตำหน่งนักสังคมสงเคราะห์
 --รายละเอียด---
-  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 --รายละเอียด---
 - รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และตำแหน่ง
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
 --รายละเอียด---
-  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
 --รายละเอียด---
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนังกงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานทั่วไป
 --รายละเอียด---
-  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานที่ฝ่าย
สวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา
 --รายละเอียด---
-  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สว่านใช้แรงดันลมขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง  
--รายละเอียด---
-  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน จำนวน 1 เครื่อง  --รายละเอียด---
-  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 เครื่อง  --รายละเอียด---
-  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
เครื่องช่วยหายใจเด็ก Volume  จำนวน 1 เครื่อง  --รายละเอียด---
-  ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50 รายการ
 --รายละเอียด---
-  เอกสารประกวดราคาซื้อซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50 รายการ
ตามประกาศจังหวัดชุมพร  --รายละเอียด---
-  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง 
--รายละเอียด---

-  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผาตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เครื่อง
--รายละเอียด---

-  ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Tem of reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการ
จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลฟลูออโรสโคป จำนวน 1 เครื่อง --รายละเอียด---

 -  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
เครื่องปั่นตะกอน 24 หัว ไม่มีแปลงถ่าน(fix angle) จำนวน 1 เครื่อง  --รายละเอียด---

-  ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) การจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้า) จำนวน 50 รายการ
เพื่อใช้ภายใจกิจการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด---

 -  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง  --รายละเอียด---

 -  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง  --รายละเอียด---

 

-  โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม วันที่ 6-10 กรกฏาคม 2558

 

    phar
 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

 -  โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล เขตบริการสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558

    11
 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

-  วันตระหนักรู้ ออทิสติกโลก

   
 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

 -  ชมรมศิษย์เก่ามหาลัยสงขลานครินทร์ จ.ชุมพร ร่วมกับ หอการค้า จ.ชุมพร บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา


 --ดูรูปทั้งหมด---