wallpaperIC

 -  นโยบายแนวทางการทำงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 2559
  --รายละเอียด--

 -  ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ "โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล
เขตบริการสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558
 --รายละเอียด---

  -  แจ้งแผนการให้บริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่สอบเทียบ
  --รายละเอียด--

 -  แนวทางการขอรับรางวัล  United Nations Public Service Awards
 --รายละเอียด---

 

 

 - กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ ห้องประชุมไพบูลย์ศิวรักษ์ คลิกรายละเอียด
 

 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วครา(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ
--รายละเอียด---

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วครา(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานทั่วไป
--รายละเอียด---

-แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
 --รายละเอียด---

- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
--รายละเอียด--

 

 - สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เครื่องปั่นตกตะกอน 24 หัว
ไม่มีแปลงถ่าย (Fix angle) จำนวน 1 เครื่อง
---รายละเอียด---
- สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   
--- รายละเอียด ---
 - สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม
ด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
---รายละเอียด---
 - สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เครื่องอ่าน Microbilirubin
จำนวน 1 เครื่อง  
--- รายละเอียด ---
 - สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ Bedside Monitor
จำนวน 1 เครื่อง 
---รายละเอียด ---

 

 -  ตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ปี 2558  วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีนโปรดักซ์
โดย พญ.ศศิธร ศรีสุวรรณ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

    sd 


 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

-  โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม วันที่ 6-10 กรกฏาคม 2558

 

    phar
 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

 -  โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล เขตบริการสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2558

    11
 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

-  วันตระหนักรู้ ออทิสติกโลก

   
 --ดูรูปภาพทั้งหมด---

 

 -  ชมรมศิษย์เก่ามหาลัยสงขลานครินทร์ จ.ชุมพร ร่วมกับ หอการค้า จ.ชุมพร บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา


 --ดูรูปทั้งหมด---