• 6
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

 

   - ศูนย์แพทย์ศาสตรชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง 6 ตำแหน่ง  ดูรายละเอียด
   - กำหนดการประชุมวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2560  ดูรายละเอียด
   - ผลการคัดเลือกผู้สมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน ต้นสังกัดรพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  ดูรายละเอียด
   - แบบฟอร์มคำขอตั้งงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2560  ดูรายละเอียด
   - แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560  ดูรายละเอียด
   - บทสรุป ผลการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 1-12 , สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่ 1 (รายคณะ 5 คณะ) ดูรายละเอียด
 
-ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
--- รายละเอียด ---
-ประกาศสอบราคาจ้างเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
--- รายละเอียด ---
-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  4 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
--- รายละเอียด ---
-ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  4 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
--- รายละเอียด ---
- ประกวดราคาจ้างอาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพรโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-bidding)

--- รายละเอียด ---
- ประกวดราคาจ้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
--- รายละเอียด ---
- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
--- รายละเอียด ---
- ประกวดราคาจ้างอาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,168 ตารางเมตร
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพรโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก(e-bidding)

--- รายละเอียด ---
 - ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งระบบท่อลมอัตโนมัติรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ ยา เวชภัณฑ์ และเอกสารทางการแพทย์
โรงพยาบาลชุมพร
--- รายละเอียด ---
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
--- รายละเอียด ---
 - ประกวดราคาจัดซืื้อยา ใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 
--- รายละเอียด ---
 
  - แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ดูรายละเอียด
  - รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  ดูรายละเอียด
  - ศูนย์แพทย์ศาสตรชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง 6 ตำแหน่ง  ดูรายละเอียด
 - รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ <---อ่านรายละเอียด--->

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560     --- รายละเอียด ---