• 8
  • 9
  • โรคเรื้อน2
  • โรคเรื้อน1

 

 

- สำเนาประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงาน
และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561  
รายละเอียด 
- ขอเชิญเข้ารับการอบรมนิติเวชศาสตร์สำหรับเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์   รายละเอียด 
ประกาศแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561(งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   รายละเอียด 
ประกาศแผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปีงบประมาณ 2561   รายละเอียด 
 - แผนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ปี 62   รายละเอียด 
   - แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560  ดูรายละเอียด
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทีมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile check up one stop service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณประเภท Core Switch ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  --รายละเอียด--
 - ประกาศ ขาดทอดตลาดวัสดุพร้อมทำการรื้อถอนอาคาร จำนวน 1 รายการ --รายละเอียด--
 - ประกาศประกวดราคา เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินระดับการสมองและการตรวจคัดกรองการสะท้อนกลับของเซลล์หูชั้นใน  --รายละเอียด--
- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อด้วยเครื่องบดย่อยและฆ่าเชื้อขยะมูลฝอยติดเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติ  --รายละเอียด--
- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดยาด้วยเครื่องจัด-จ่ายยาอัตโนมัติ  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตรและความดัน  --รายละเอียด--
- ยกเลิกแผนประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยความถี่สูง--รายละเอียด--
- เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   --รายละเอียด--
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยความถี่สูงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  --รายละเอียด--
 - ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยความถี่สูง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ --รายละเอียด--
 - ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ --รายละเอียด--
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  --รายละเอียด--
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์Yag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  --รายละเอียด--
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต(80 ห้อง)   --รายละเอียด--
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการจัดยาด้วยเครื่องจัด-จ่ายยาอัตโนมัติ   --รายละเอียด--
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อฯ   --รายละเอียด--
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร  --รายละเอียด--
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องคัดกรองการได้ยินระดับการสมองและการตรวจการคัดกรองการสะท้อนกลับ  --รายละเอียด--
- ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  --รายละเอียด--
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก็ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์  --รายละเอียด--
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง  --รายละเอียด--
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด  --รายละเอียด--
- ยกเลิกแผนประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก--รายละเอียด--
- ยกเลิกแผนประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Yag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ --รายละเอียด--
- ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ --รายละเอียด--
- ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Yag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ --รายละเอียด--
- ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ดิจิตอล , เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน เคลื่อนย้ายได้ , เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง , ชุดถ่ายทอดภาพผ่าตัดศัลยกรรม หู คอ จมูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ --รายละเอียด--
- (ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิก (80ห้อง) โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 --รายละเอียด--
- ประกาศโรงพยาบาลชุมพรฯ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ.2560 
--รายละเอียด--
- ประกาศโรงพยาบาลชุมพรฯ เรื่องแนวทางการตรวจสอบในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน --รายละเอียด--
- ประกาศโรงพยาบาลชุมพรฯ เรื่องแนวทางการปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน --รายละเอียด--
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน   ดูรายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์   ดูรายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดูรายละเอียด

รับสม้ครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดูรายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ดูรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ดูรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูรายละเอียด

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560     --- รายละเอียด ---

- รายละเอียดประกอบงบรายการบัญชี ปี 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560     --- รายละเอียด ---

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560     --- รายละเอียด ---