-  แจ้งแผนการให้บริการสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่สอบเทียบ
  --รายละเอียด--

 -  แนวทางการขอรับรางวัล  United Nations Public Service Awards
 --รายละเอียด---

 - กำหนดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2558  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ณ ห้องประชุมไพบูลย์ศิวรักษ์ คลิกรายละเอียด
 

 

 

-  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  และพนักงานทั่วไป
 --รายละเอียด---
-  โรงพยาบาลชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ประเภทเงินบำรุง  
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา , ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา , ตำแหน่งพนักงานธุรการ , ตำแหน่งพนักงานการศึกษา
 --รายละเอียด---

 -  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง  --รายละเอียด---

 -  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  
เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง  --รายละเอียด---