• vision20188

ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 3

 ฉบับที่ 4

 

- Template นำเสนองานพัฒนาคุณภาพ --รายละเอียด--
- รายละเอียดประกอบงบรายการบัญชี ปีงบประมาณ 2561 --รายละเอียด--
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณแผนครุภัณฑ์ปี 2562 , บัญชีรายการครุภัณฑ์ , บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง
 - ข้อมูลรายการยา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--
 - แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าใต้อาคารอำนวยการ --รายละเอียด--

 

รายงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป  --รายละเอียด--
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  --รายละเอียด--
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  --รายละเอียด--
ขั้นตอนการร้องเรียน --รายละเอียด--
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  --รายละเอียด--
รายงานสรุปโครงการอบรมวินัย  --รายละเอียด--
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ(หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส์  --รายละเอียด--
- ประกาศข้อมูลในสาระสัญญา 5 เรื่อง  --รายละเอียด--
-ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ผ้า) จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
--รายละเอียด--
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (รถบรรทุก)  --รายละเอียด--
-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย  --รายละเอียด--
- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาคอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ(หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส์ --รายละเอียด--
-ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ(หลังใหม่) --รายละเอียด--
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เหมาบริการรักษาความปลอดภัยจากองค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก --รายละเอียด--
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ(หลังใหม่) --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรายการ AC PERFORMA STRIP 25's HCP จำนวน 1,253 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Gigabit Switch) ขนาด 24 ช่อง รองรับการกระจายกระแสไฟฟ้า(POE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) --รายละเอียด--
- เผยแพร่แผนการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Gigabit Switch) ขนาด 24 ช่อง รองรับการกระจายกระแสไฟฟ้า(POE) --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ --รายละเอียด--
- สาระสำคัญในสัญญาซื้อระบบโทรศัพท์แบบไอดี --รายละเอียด--
- สาระสำคัญใจสัญญาจ้างเหมาบริการจัดยาด้วยเครื่องจัด-จ่ายยาอัตโนมัติ --รายละเอียด--
- สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อด้วยเครื่องบดย่อยและฆ่าเชื้อมูลฝอยติดเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติ --รายละเอียด--
- สาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อโตชิบา --รายละเอียด--
- ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญขอสัญญา ชุดทดสอบหาปริมาณเลือดในอุจจาระ FOB TEST(CASSETTE) 100 NG/ML จำนวน 10,800 TEST --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทีมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเอ็กซเรย์ โดยวิธีคัดเลือก --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโทรศัพท์แบบไอพีและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  --รายละเอียด-- 
- ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง  --รายละเอียด-- 
- ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ และ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ  --รายละเอียด-- 
- ประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  --รายละเอียด-- 
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบโทรศัพท์แบบไอพีและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ  --รายละเอียด-- 
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก --รายละเอียด-- 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการจัดยาด้วยเครื่องจัด-จ่ายยาอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)--รายละเอียด--  
- สาระสำคัญของสัญญา เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง --รายละเอียด--
- ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัติโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  --รายละเอียด--
- ประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคา  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องผ่าตัดต้อกระจกคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง  --รายละเอียด--
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสายใยแก้วนำแสง Fiber Optic Cable โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  --รายละเอียด--
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อด้วยเครื่องบดย่อยและฆ่าเชื้อขยะมูลฝอยติดเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเลกทรอนิกส์  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดถ่ายทอดภาพผ่าตัดศัลยกรรมหู คอ จมูก ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเลกทรอนิกส์  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเลกทรอนิกส์  --รายละเอียด--
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ Toshiba จำนวน 1 งาน  --รายละเอียด--
- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดยาด้วยเครื่องจัด-จ่ายยาอัตโนมัติ จำนวน 750,000 บรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณประเภท Core Switch ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  --รายละเอียด--
 - ประกาศ ขาดทอดตลาดวัสดุพร้อมทำการรื้อถอนอาคาร จำนวน 1 รายการ --รายละเอียด--
 - ประกาศประกวดราคา เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินระดับการสมองและการตรวจคัดกรองการสะท้อนกลับของเซลล์หูชั้นใน  --รายละเอียด--
- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อด้วยเครื่องบดย่อยและฆ่าเชื้อขยะมูลฝอยติดเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติ  --รายละเอียด--
- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดยาด้วยเครื่องจัด-จ่ายยาอัตโนมัติ  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องช่วยหายใจควบคุมปริมาตรและความดัน  --รายละเอียด--
- ยกเลิกแผนประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยความถี่สูง--รายละเอียด--
- เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   --รายละเอียด--
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยความถี่สูงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  --รายละเอียด--
 - ประกวดราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยความถี่สูง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ --รายละเอียด--
 - ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ --รายละเอียด--
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  --รายละเอียด--
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์Yag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  --รายละเอียด--
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิด --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิต(80 ห้อง)   --รายละเอียด--
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการจัดยาด้วยเครื่องจัด-จ่ายยาอัตโนมัติ   --รายละเอียด--
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อฯ   --รายละเอียด--
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร  --รายละเอียด--
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องคัดกรองการได้ยินระดับการสมองและการตรวจการคัดกรองการสะท้อนกลับ  --รายละเอียด--
- ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  --รายละเอียด--
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก็ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์  --รายละเอียด--
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง  --รายละเอียด--
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด  --รายละเอียด--
- ยกเลิกแผนประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก--รายละเอียด--
- ยกเลิกแผนประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Yag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ --รายละเอียด--
- ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ --รายละเอียด--
- ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Yag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ --รายละเอียด--
- ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตา ดิจิตอล , เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน เคลื่อนย้ายได้ , เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง , ชุดถ่ายทอดภาพผ่าตัดศัลยกรรม หู คอ จมูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ --รายละเอียด--
- (ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิก (80ห้อง) โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 --รายละเอียด--
- ประกาศโรงพยาบาลชุมพรฯ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ.2560 
--รายละเอียด--
-

 

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์    ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก    ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ    ดูรายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ดูรายละเอียด
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา    ดูรายละเอียด
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน   ดูรายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์   ดูรายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดูรายละเอียด

รับสม้ครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดูรายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ดูรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ดูรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูรายละเอียด

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560     --- รายละเอียด ---

- รายละเอียดประกอบงบรายการบัญชี ปี 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560     --- รายละเอียด ---

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560     --- รายละเอียด ---

- 3 เก็บ 3 โรค   รายละเอียด
- 7 สัญญาณมะเร็ง   รายละเอียด
- คู่มืออุจจาระร่วง   รายละเอียด
- ปอดอักเสบในเด็ก  รายละเอียด 
- ไตฟอสฟอรัส   รายละเอียด
- ประเมินผื่นแพ้ยา   รายละเอียด
- การดูแลระยะท้าย   รายละเอียด
- สุนัขบ้า รายละเอียด
- ประเมินความเสี่ยงสุขภาพ รายละเอียด
- ต่อมทอนซิล รายละเอียด
- อาการชักจากไข้สูง รายละเอียด
- โรคเก๊าท์ รายละเอียด
- เกณฑ์ประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.ติดดาว   รายละเอียด
- คู่มือ รพ.สต. ติดดาว   รายละเอียด
- คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน   รายละเอียด
-ประกาศสำนักงานปลัด การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  รายละเอียด 
- กฏกระทรวง   รายละเอียด
- แผนปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการคุณภาพปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว   รายละเอียด
 - แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.เมืองชุมพร   รายละเอียด
 - ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รายละเอียด