222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

ประกาศเกี่ยวกับคู่มือการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศ

2. ระเบียบปฏิบัติการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติ

3. คู่มือการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.