222 ถ.พิศิษฐพยาบาล,
ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000

EB14 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ

- รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก (เมษายน 2562) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

- รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก (ตุลาคม 2562) ลงวันที่ 16 มกราคม 2563

2020 © โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ All Rights Reserved.