• ประกาศเจตจำนง
  • ทำดีเพื่อพ่อ
  • ผอขุดลอก
  • ขุดลอก
  • เก็บขยะ
- ประกาศรับทุนวิจัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา -รายละเอียด-
- ประกาศเผยแพร่บัญชีข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติการอยู่ระดับดีเด่นและระดับดีมาก -รายละเอียด-
- การนำเสนอนิเทศงานรอบ 2 ปี 2562 จังหวัดชุมพร -รายละเอียด-
- ประกาศ เรื่อง นโยบายระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล  --รายละเอียด--
- แบบฟอร์มขอทำสติ๊กเกอร์ล่าสุด ปี62 -Download-
- ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ --รายละเอียด--
- รายงานกิจกรรม 5ส -รายละเอียด-
-โครงการวิถีพุทธ -รายละเอียด-
- แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--
- แจ้่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณใต้อาคารอำนวยการ --รายละเอียด--
- ประกาศจัดการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณใต้อาคารอำนวยการ --รายละเอียด--
- Template นำเสนองานพัฒนาคุณภาพ --รายละเอียด--
- รายละเอียดประกอบงบรายการบัญชี ปีงบประมาณ 2561 --รายละเอียด--
-  แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณแผนครุภัณฑ์ปี 2562 , บัญชีรายการครุภัณฑ์ , บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง
 - ข้อมูลรายการยา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--
 - แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าใต้อาคารอำนวยการ --รายละเอียด--

 

รายงานผลดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2562 -รายละเอียด-
ประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร --อ่านประกาศ--
รายงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป  --รายละเอียด--
หลักการและวิธีประเมินผลการปฎิบัติราชการ สังกัดโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ -รายละเอียด-
มาตรการบริหารผลการปฎิบัติงานสำหรับผู้มีผลการปฎิบัติงานต่ำ -รายละเอียด-
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  --รายละเอียด--
รายงานประชุมวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน -รายละเอียด-
ประมวลจรรยาข้าราชการพลเรือน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข -รายละเอียด-
ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2560 -รายละเอียด-
ขั้นตอนการร้องเรียน --รายละเอียด--
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  --รายละเอียด--
แผนปราบปรามการทุจริต-รายละเอียด-
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน -รายละเอียด-
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป -รายละเอียด-
คู่มือร้องเรียนทุจริต -รายละเอียด-
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ -รายละเอียด-
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ และ พนักงานธุรการ -รายละเอียด-
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา -รายละเอียด-
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 5 ตำแหน่ง -รายละเอียด-
- ประกาศสอบคัดเลือกลูกจ้าง(รายวัน)ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง -รายละเอียด-
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ดูรายละเอียด
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์    ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก    ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ    ดูรายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ดูรายละเอียด
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา    ดูรายละเอียด
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน   ดูรายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์   ดูรายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดูรายละเอียด

รับสม้ครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดูรายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ดูรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ดูรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูรายละเอียด

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563 -รายละเอียด-

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 -รายละเอียด-

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 -รายละเอียด-

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 -รายละเอียด-

-รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 -รายละเอียด-

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562 -รายละเอียด-

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 -รายละเอียด-

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 -รายละเอียด-

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562  -รายละเอียด-

-รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  -รายละเอียด-

-รายงานงบทดลอง ประเดือน เมษายน 2562  --รายละเอียด--

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562  --รายละเอียด--

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  --รายละเอียด--

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562   --รายละเอียด--

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560     --- รายละเอียด ---

- รายละเอียดประกอบงบรายการบัญชี ปี 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560     --- รายละเอียด ---

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560     --- รายละเอียด ---

 

- ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ -รายละเอียด-
- โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ -รายละเอียด-
- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด
- มาตรการป้องกันการรับสินบน -รายละเอียด-
- คณะทำงานลูกหมอพร -ดูเพิ่มเติม-
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก --รายละเอียด--
- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน --รายละเอียด--

- มาตรฐานและความเป็นธรรมในการให้บริการ

[แนวทางการคัดกรอง],[รายงานประชุมกลุ่มงานผู้ป่วยนอก],[มาตรฐานการให้บริการ],[แบบบันทึกกิจกรรม]

- บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ --รายละเอียด--
- ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงาน --รายละเอียด--
- ภาพกิจกรรม รพ.สต.ติดดาว --ดูเพิ่มเติม--
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน รพ.สต.ติดดาว --รายละเอียด--