- ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ -รายละเอียด-
- โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ -รายละเอียด-
- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด
- มาตรการป้องกันการรับสินบน -รายละเอียด-
- คณะทำงานลูกหมอพร -ดูเพิ่มเติม-
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก --รายละเอียด--
- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน --รายละเอียด--

- มาตรฐานและความเป็นธรรมในการให้บริการ

[แนวทางการคัดกรอง],[รายงานประชุมกลุ่มงานผู้ป่วยนอก],[มาตรฐานการให้บริการ],[แบบบันทึกกิจกรรม]

- บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ --รายละเอียด--
- ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงาน --รายละเอียด--
- ภาพกิจกรรม รพ.สต.ติดดาว --ดูเพิ่มเติม--
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน รพ.สต.ติดดาว --รายละเอียด--