• vision20188
  • ประกาศเจตจำนง
  • ทำดีเพื่อพ่อ
  • ผอขุดลอก
  • ขุดลอก
  • เก็บขยะ

The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

Component ImageComponents are larger extensions that produce the major content for your site. Each component has one or more "views" that control how content is displayed. In the Joomla administrator there are additional extensions such as Menus, Redirection, and the extension managers.

Media ImageModules are small blocks of content that can be displayed in positions on a web page. The menus on this site are displayed in modules. The core of Joomla! includes 24 separate modules ranging from login to search to random images. Each module has a name that starts mod_ but when it displays it has a title. In the descriptions in this section, the titles are the same as the names.

Content modules display article and other information from the content component.

User modules interact with the user system, allowing users to login, show who is logged-in, and showing the most recently registered users.

These modules display information from components other than content and user. These include weblinks, news feeds and the media manager.

Utility modules provide useful functionality such as search, syndication and statistics.

Navigation modules help your visitors move through your site and find what they need.

Menus provide your site with structure and help your visitors navigate your site. Although they are all based on the same menu module, the variety of ways menus are used in the sample data show how flexible this module is.

A menu can range from extremely simple (for example the top menu or the menu for the Australian Parks sample site) to extremely complex (for example the About Joomla! menu with its many levels). They can also be used for other types of presentation such as the site map linked from the "This Site" menu.

Breadcrumbs provide users with information about where they are in a site.

Media ImageTemplates give your site its look and feel. They determine layout, colours, typefaces, graphics and other aspects of design that make your site unique. Your installation of Joomla comes prepackaged with three front end templates and two backend templates. Help

Plugin ImagePlugins are small task oriented extensions that enhance the Joomla! framework. Some are associated with particular extensions and others, such as editors, are used across all of Joomla. Most beginning users do not need to change any of the plugins that install with Joomla. Help

These are my photos from parks I have visited (I didn't take them, they are all from Wikimedia Commons).

This shows you how to make a simple image gallery using articles in com_content.

In each article put a thumbnail image before a "readmore" and the full size image after it. Set the article to Show Intro Text: Hide.

We search the whole countryside for the best fruit growers.

You can let each supplier have a page that he or she can edit. To see this in action you will need to create a user who is in the suppliers group.

Create one page in the growers category for that user and make that supplier the author of the page. That user will be able to edit his or her page.

This illustrates the use of the Edit Own permission.

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก -รายละเอียด-
- ประกาศสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -รายละเอียด-
- ร่างประกาศเชิญชวน จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธี E-Bidding -รายละเอียด-
 - ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อ AC Performa strip 25'S HCP จำนวน 1,417 กล่อง -รายละเอียด-
 - ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าแบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -รายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดจ่ายก๊าซออกซิเจนสำรองอาคารสูตินารีเวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -รายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -รายละเอียด-
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดลานสายตาดิจิตอล -รายละเอียด-
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ชั้น 4-5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุับติเหตุชั้น 5 -รายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเรียกพยาบาล อาคารหมอพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -รายละเอียด-
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเรียกพยาบาล อาคารหมอพร -รายละเอียด-

- สาระสำคัญในสัญญาเตียงผู้ป่วย ครั้งที่ 2 -รายละเอียด-

- สาระสำคัญสัญญาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ --รายละเอียด--

- บันทึกรายงานแบบสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 - พฤษภาคม พ.ศ.2562 (สขร.1)

 [รายงานสรุปผลการดำเนินงาน],[มีนาคม 2562],[เมษายน 2562],[พฤษภาคม 2562]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดสมอง -ดูรายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพทางการแพทย์ -ดูรายละเอียด-
 - ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อ เครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตรและความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้ 8 เครื่อง,
เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด 2 เครื่อง , เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 , เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 , เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน -ดูรายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 200,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) -ดูรายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ -ดูรายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -ดูรายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตรและความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้ -ดูรายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้รานพักแพทย์ -ดูรายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะซื้อเตียง ครั้งที่ 2 -ดูรายละเอียด-
- ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว -ดูรายละเอียด-
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ 8-9 ครั้งที่ 3 -รายละเอียด-
- ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด ชนิดPTและPTT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)-ดูรายละเอียด-
- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) -ดูรายละเอียด-
 - ประกาศสาระสำคัญ ซื้อรายการ AC PERFORMA STRIP 25 HCP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -ดูรายละเอียด-
- ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ผ้า) จำนวน 53 ราย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) -ดูรายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องล้างจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -ดูรายละเอียด-
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 จ้างเหมาบริการจัดยาด้วยเครื่องจัด-จ่ายยาอัตโนมัติ จำนวนประมาณ 225,000 บรรจุภัณฑ์ -ดูรายละเอียด-
- ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตรและความดัน ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) -ดูรายละเอียด-
- ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-ดูเพิ่มเติม-
- แผนวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2561 -ดูเพิ่มเติม-
- แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ประเภทวัสดุทางการแพทย์ ประจำปีพ.ศ.2562 -ดูเพิ่มเติม-
- กรอบแนวทางดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -ดูเพิ่มเติม-

- บันทึกรายงานแบบสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1)

   - ประจำเดือน [ตุลาคม 2561],[พฤศจิกายน 2561],[ธันวาคม 2561],[มกราคม 2562],[กุมภาพันธ์ 2562]

-ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อTamsulosin0.4mg -รายละเอียด-
-ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อOxaliplatin100mg -รายละเอียด-
- ประกวดราคาซื้อPregabalin 75mg capsule ครั้งที่2 -รายละเอียด-
-ขอเชิญชวนประกวดราคา(สืบราคายา)ปี2562 รวม13รายการ -รายละเอียด-
-ประกาศร่างซื้อPregabalin 75mg capsuleครั้งที่2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ -ดูเพิ่มเติม-
-ประกวดราคาซื้อOxaliplatin for injection 100mg -ดูเพิ่มเติม-
-ประกวดราคาซื้อTamsulosin 0.4mg prolong tablet -ดูเพิ่มเติม-
- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ PREGABALIN 75mg -ดูเพิ่มเติม-
- ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อIOPROMIDE -รายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อน้ำยา PT PTT -รายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อขวดเพาะเชื้อ -รายละเอียด-
- ร่างประกวดราคาซื้อ OXALIPLATIN SOLUTION FOR INJECTION 100mg ด้วยวิธีe-bidding-รายละเอียด-
- ร่างประกวดราคาซื้อTamsulosin 0.4mg prolong-release tablets ด้วยวิธีe-bidding -รายละเอียด-
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ -รายละเอียด-
- ประกวดราคาซื้อPREGABALIN 75MG. CAPSULE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ -รายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงตรวจโรคพร้อมชั้นขึ้นเตียง 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -รายละเอียด-
 - ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9(1ยูนิต) -รายละเอียด-
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีดเสริมเหล็กบริเวณด้านข้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2 -รายละเอียด-
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมสารละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -รายละเอียด-
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 เครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตรและความดัน ชนิดเคลื่อนย้ายได้ --รายละเอียด--
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 200,000 ลูกบาศก์เมตร --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 จัดจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้่อด้วยเครื่องบดย่อยและฆ่าเชื้อขยะมูลฝอยติดเชื้อด้วยไอน้ำอัตโนมัติ จำนวน 98,181 กิโลกรัม --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-Bidding) --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 51,500 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 8-9(1ยูนิต) พื้นทีี่ใชสอย 162 ตารางเมตร รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--
- ประกาศแจ้งประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อIopromide 623.4mg/ml solution for injection 50ml/val --รายละเอียด--
- ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุพร้อมการรื้อถอนอาคาร จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--
- ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง IOPROMIDE 623.4mg/1ml solution for injection 50 ml/val --รายละเอียด--
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบท่อลม PNEUMATIC TUBE SYSTEM --รายละเอียด--

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) --รายละเอียด--

- ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) --รายละเอียด--
- ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบปริมาตรและความดัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคิวอัตโนมัติอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นเก็บศพแบบ 2 ชั้น 2 ช่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  --รายละเอียด--
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อติดตั้งระบบเครือข่ายสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซืื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง-ย้ายและติดต้้งยูนิตทันตกรรม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง --รายละเอียด--
- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ผ้า) จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding) --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw  --รายละเอียด--
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง  --รายละเอียด--
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw  --รายละเอียด--
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแฟลตพักพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์  --รายละเอียด--
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้่กระบอกฉีด Syring Pump ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  --รายละเอียด--

 

- ประกาศ เรื่อง นโยบายระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล  --รายละเอียด--
- แบบฟอร์มขอทำสติ๊กเกอร์ล่าสุด ปี62 -Download-
- ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ --รายละเอียด--
- รายงานกิจกรรม 5ส -รายละเอียด-
-โครงการวิถีพุทธ -รายละเอียด-
- แบบฟอร์มใบคำร้องขอเข้าพักในอาคารบ้านพัก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--
- แจ้่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณใต้อาคารอำนวยการ --รายละเอียด--
- ประกาศจัดการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณใต้อาคารอำนวยการ --รายละเอียด--
- Template นำเสนองานพัฒนาคุณภาพ --รายละเอียด--
- รายละเอียดประกอบงบรายการบัญชี ปีงบประมาณ 2561 --รายละเอียด--
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณแผนครุภัณฑ์ปี 2562 , บัญชีรายการครุภัณฑ์ , บัญชีรายการสิ่งก่อสร้าง
 - ข้อมูลรายการยา โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--
 - แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าใต้อาคารอำนวยการ --รายละเอียด--

 

รายงานผลดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2562 -รายละเอียด-
ประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร --อ่านประกาศ--
รายงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป  --รายละเอียด--
หลักการและวิธีประเมินผลการปฎิบัติราชการ สังกัดโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ -รายละเอียด-
มาตรการบริหารผลการปฎิบัติงานสำหรับผู้มีผลการปฎิบัติงานต่ำ -รายละเอียด-
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  --รายละเอียด--
รายงานประชุมวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน -รายละเอียด-
ประมวลจรรยาข้าราชการพลเรือน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข -รายละเอียด-
ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2560 -รายละเอียด-
ขั้นตอนการร้องเรียน --รายละเอียด--
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  --รายละเอียด--
แผนปราบปรามการทุจริต-รายละเอียด-
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน -รายละเอียด-
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป -รายละเอียด-
คู่มือร้องเรียนทุจริต -รายละเอียด-
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ดูรายละเอียด
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์    ดูรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก    ดูรายละเอียด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ    ดูรายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ดูรายละเอียด
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา    ดูรายละเอียด
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน   ดูรายละเอียด
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์   ดูรายละเอียด

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดูรายละเอียด

รับสม้ครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ดูรายละเอียด

ขยายเวลารับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ดูรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ดูรายละเอียด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูรายละเอียด

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 -รายละเอียด-

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562  -รายละเอียด-

-รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  -รายละเอียด-

-รายงานงบทดลอง ประเดือน เมษายน 2562  --รายละเอียด--

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2562  --รายละเอียด--

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  --รายละเอียด--

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2562   --รายละเอียด--

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560     --- รายละเอียด ---

- รายละเอียดประกอบงบรายการบัญชี ปี 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560     --- รายละเอียด ---

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560     --- รายละเอียด ---

 

- ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ -รายละเอียด-
- โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ -รายละเอียด-
- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียด
- มาตรการป้องกันการรับสินบน -รายละเอียด-
- คณะทำงานลูกหมอพร -ดูเพิ่มเติม-
- งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก --รายละเอียด--
- งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน --รายละเอียด--

- มาตรฐานและความเป็นธรรมในการให้บริการ

[แนวทางการคัดกรอง],[รายงานประชุมกลุ่มงานผู้ป่วยนอก],[มาตรฐานการให้บริการ],[แบบบันทึกกิจกรรม]

- บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ --รายละเอียด--
- ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงาน --รายละเอียด--
- ภาพกิจกรรม รพ.สต.ติดดาว --ดูเพิ่มเติม--
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน รพ.สต.ติดดาว --รายละเอียด--