โรงพยาบาลระดับมาตรฐานที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมชั้นนำของภาคใต้ ภายในปี 2564

"เป้าหมาย"

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

- สำเนาประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงาน
และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561  
รายละเอียด 
- ขอเชิญเข้ารับการอบรมนิติเวชศาสตร์สำหรับเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์   รายละเอียด 
ประกาศแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561(งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   รายละเอียด 
ประกาศแผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปีงบประมาณ 2561   รายละเอียด 
 - แผนคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ปี 62   รายละเอียด 
   - แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560  ดูรายละเอียด
 
- (ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพยาบาล 7 ชั้น 40 ยูนิก (80ห้อง) โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ --รายละเอียด--
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 --รายละเอียด--
- ประกาศโรงพยาบาลชุมพรฯ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ.2560 
--รายละเอียด--
- ประกาศโรงพยาบาลชุมพรฯ เรื่องแนวทางการตรวจสอบในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน --รายละเอียด--
- ประกาศโรงพยาบาลชุมพรฯ เรื่องแนวทางการปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน --รายละเอียด--
- รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560(สขร.1) --รายละเอียด--
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560(สขร.1) --รายละเอียด--
- รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 --รายละเอียด--
 - ประกาศแผนครุภัณฑ์งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2561 --รายละเอียด--
 - ประกาศแจ้งแผนการซื้อครุภัฑณ์การแพทย์ รายการเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Yag 1 เครื่อง --รายละเอียด--
 - ประกาศแจ้งแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในราชการของ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จำนวน 8 รายการ
    รายละเอียดตามเอกสารแนบ --รายละเอียด--

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดูรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ เลขประจำตัวสอบ กำหนัดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึึกษา ดูรายละเอียด

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560     --- รายละเอียด ---

- รายละเอียดประกอบงบรายการบัญชี ปี 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560     --- รายละเอียด ---

 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560     --- รายละเอียด ---

- รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560     --- รายละเอียด ---

 - รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560     --- รายละเอียด ---